Általános Szerződési Feltételek

Kendi Hana Egyéni Vállalkozó

www.hana.hu 

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési  adatok  bizonyítják),  kizárólag  elektronikus  formában  kerül  megkötésre,  nem  minősül  írásbeli  szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://hanayurveda.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen     Ászf     folyamatosan     elérhető     (és     letölthető,     bármikor     kinyomtatható)     a     következő     weboldalról: https://hanayurveda.com/aszf.

Definíciók:

Felhasználó: Bármely   természetes,   jogi   személy,   vagy   szervezet,   aki   Szolgáltató   szolgáltatásait   igénybe   veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó:  Olyan  Felhasználó,  aki  a  szakmája,  önálló  foglalkozása  vagy  üzleti  tevékenysége  körén  kívül  eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Szolgáltató:Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Kendi Hana E.V.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1138 Budapest, Visegrádi utca 38/b.

A  szolgáltató  elérhetősége,  az  igénybe  vevőkkel  való  kapcsolattartásra  szolgáló,  rendszeresen  használt  elektronikus

levelezési címe: hello@hana.hu

A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 50500471

A szolgáltató adószáma: 67620825133

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van):

A szolgáltató telefonszáma: +36-30-6641919

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Cégnév: Net-Tech Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1191 Budapest Kisfaludy utca 16. 6/18. 

Adószám: 13414300-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-734001 

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Email cím: ufsz@domainadminisztracio.hu 

Honlap: https://www.domainadminisztracio.hu/

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös  tekintettel  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  („Ptk.”)  és  az  elektronikus  kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadók.

2.2.  A  jelen  ÁSZF  2020.  november  01.  napjától  hatályos  és  visszavonásig  hatályban  marad.  A  Szolgáltató  jogosult egyoldalúan  módosítani  a  ÁSZF-et  (a  módosításra  okot  adó  körülmények:  jogszabály-változás,  üzleti  érdek,  céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti – mely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1.  Felhasználó  a  regisztráció/vásárlás  során  köteles  a  saját,  valós  adatait  megadni.  A  vásárlás/regisztráció  során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.2.  A  Szolgáltatót  a  Felhasználó  által  tévesen  és/vagy  pontatlanul  megadott  adatokra  visszavezethető  szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.3.  A  Szolgáltatót  nem  terheli  felelősség  az  abból  adódó  károkért,  ha  Felhasználó  a  jelszavát  elfelejti,  vagy  az illetéktelenek  számára  bármely  nem  a  Szolgáltatónak  felróható  okból  hozzáférhetővé  válik  (ha  van  regisztráció  az oldalon)

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon) rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt áfát, illetve, ha a Szolgáltató  áfa  mentesen  számláz,  az  árak  a  fizetendő  összegek),  azonban  nem  tartalmazzák  a  szállítással,  fizetéssel kapcsolatos  díjakat.  Külön  csomagolási  költség  nem  kerül  felszámításra,  kivéve  ha  a  Felhasználó  dísz-,  vagy  egyéb speciális csomagolást kér.

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a (készleten lévő) termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan  téves,  pl.  a  termék  közismert,  általánosan  elfogadott  vagy  becsült  árától  jelentősen  eltérő,  esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni,  hanem  lehetősége  van  az  ajánlat  visszautasítására  és  felajánlhatja  a  helyes  áron  történő  visszaigazolást, amelynek  ismeretében  a  Felhasználó  elállhat  vásárlási  szándékától.  Jelentős  eltérésnek  minősül  –  a  hazai  bírói joggyakorlatnak  megfelelően  –  az  adott  termék  vagy  szolgáltatás  piaci  értékétől  akár  pozitív-,  akár  negatív  irányban minimum  50  %-ban  történő  eltérés.  Tájékoztatjuk  azonban  a  Felhasználókat,  hogy  a  feltűnő  értékaránytalanság  (Ptk.

6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.5. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára  között,  amit  egy  átlagfogyasztónak  is  azonnal  észlelnie  szükséges.  A  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek   nem   tudnak   megállapodni   a   szerződéses   feltételekben,   azaz   nincs   meg   a   felek   akaratát   kölcsönösen   és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

 1. RENDELÉS MENETE

5.1.  Felhasználó  a  regisztrációját  követően  bejelentkezik  a  webshopba/vagy  regisztráció  nélkül  is  megkezdheti  a vásárlást.

5.2.    Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3.  Felhasználó  kosárba  helyezi  a  kiválasztott  termékeket.  Felhasználó  bármikor  megtekintheti  a  kosár  tartalmát  a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „+,-” ikonra kattint Felhasználó.

5.5.    Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1.    Fizetési módok:

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal, vagy csomagpontra kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak, vagy a csomagponton teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül  köteles  átutalni.  Az  összeg  Szolgáltató  bankszámláján  történő  jóváírását  követően  a  Felhasználó  jogosult  a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

5.5.2.    Szállítási költség (bruttó összegek):

A szállítási költségek pontos összege az alábbi oldalon található: https://hanayurveda.com/szallitas-fizetes

5.6. Amennyiben a webshopban hiba, vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra.  Ilyen  esetben  a  hiba  felismerése  illetve  módosítása  után  azonnal  tájékoztatjuk  a  vevőt  az  új  adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.7.   A   fizetendő   végösszeg   a   megrendelés   összesítése   és   visszaigazoló   levél   alapján   minden   költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a csomagot késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt  megvizsgálni,  és  termékeken,  csomagoláson  észlelt  esetleges  sérülés  esetén  köteles  jegyzőkönyv  felvételét  kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben a Felhasználó nem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést követ  el,  és  viseli  az  ezzel  való  következményeket  (a  termék  állapotának  bizonyításának  nehézsége).  A  termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.9.    Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző  fázisba,  ahol  javítani  tudja  a  bevitt  adatokat.  Részletesen:  A  rendelés  során  lehetőség  van  a  kosár  tartalmának megtekintésére,  illetve  módosítására,  amennyiben  a  kosár  nem  a  megrendelni  kívánt  mennyiséget  tartalmazza,  úgy  a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor a „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.11.  Felhasználó  e-mail-ben  a  megrendelés  elküldését  követően  visszaigazolást  kap.  Amennyiben  e  visszaigazolás Felhasználó  megrendelésének  elküldésétől  számított,  a  szolgáltatás  jellegétől  függő  elvárható  határidőn  belül,  de legkésőbb   48   órán   belül   Felhasználóhoz   nem   érkezik   meg,   Felhasználó   az   ajánlati   kötöttség   vagy   szerződéses kötelezettség  alól  mentesül.  A  megrendelés  és  annak  visszaigazolása  akkor  tekintendő  a  Szolgáltatóhoz,  illetve  az Felhasználóhoz   megérkezettnek,   amikor   az   számára   hozzáférhetővé   válik.   Szolgáltató   kizárja   a   visszaigazolási felelősségét,  ha  a  visszaigazolás  azért  nem  érkezik  meg  időben,  mert  Felhasználó  rossz  e-mail  címet  adott  meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.12.  Felhasználó  tudomásul  veszi,  hogy  az  előző  pontban  taglalt  visszaigazolás  csupán  automata  visszaigazolás,  az szerződést  nem  keletkeztet.  A  szerződés  akkor  jön  létre,  amikor  Szolgáltató  az  előző  pontban  megnevezett  automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

6.1.  A  megrendelések  feldolgozása  munkaidőben  történik.  A  megrendelés  feldolgozásaként  megjelölt  időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2.    Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 1-3 munkanapon belül.

6.3.    Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Felhasználó a rendelését módosíthatja, vagy lemondhatja, amíg az eladó a szállítmányozó  cégnek  át  nem  adja,  de  utána  Felhasználó  tudomásul  veszi,  hogy  csak  az  elállási  jogával  élve  tudja érvényesíteni módosítási vagy törlési szándékát.

6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.7.    A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

 1. b)  a  szerződést  a  felek  megállapodása  szerint  vagy  a  szolgáltatás  felismerhető  rendeltetésénél  fogva  a  meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

6.9. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató – amennyiben nem jelzi a fogyasztó az elállási szándékát – a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

 1. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.  Ha  a  vállalkozás  jelen  tájékoztatásnak  nem  tesz  eleget,  a  14  napos  elállási  határidő  tizenkét  hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát  követően,  de  12  hónapon  belül  megadja  a  tájékoztatást,  úgy  az  elállásra  nyitva  álló  határidő  e  tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.5.    A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

7.6.    Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7.7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.8.    A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan  termék  vagy  szolgáltatás  tekintetében,  amelynek  ára,  illetve  díja  a  pénzpiac  vállalkozás  által  nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3.   romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan  zárt  csomagolású  termék  tekintetében,  amely  egészségvédelmi  vagy  higiéniai  okokból  az  átadást  követő

felbontása után nem küldhető vissza;

 1.   olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 2. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a

piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a

szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 1. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót

sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 1. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha

az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 1.   hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 2.   nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 3. lakáscélú  szolgáltatás  kivételével  szállásnyújtásra  irányuló  szerződés,  fuvarozás,  személygépjármű-kölcsönzés,

étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben

meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 1. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes

beleegyezésével  kezdte  meg  a  teljesítést,  és  a  fogyasztó  e  beleegyezésével  egyidejűleg  nyilatkozott  annak  tudomásul

vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.9.  Szolgáltató  az  elállási  nyilatkozat  megérkeztét  követően  a  fenti  jogszabályok  értelmében  haladéktalanul,  de legkésőbb  az  elállásról  való  tudomásszerzésétől  számított  14  napon  belül  visszatéríti  a  kifizetett  összeget  a  Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.10.  A  visszatérítés  során  az  eredeti  ügylet  során  alkalmazott  fizetési  móddal  egyező  fizetési  módot  alkalmazunk, kivéve,  ha  Fogyasztó  más  fizetési  mód  igénybevételéhez  kifejezetten  a  hozzájárulását  adja;  e  visszatérítési  mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató  részére  történő  megküldésétől  számított  14  napnál  semmiféleképpen  sem  később  visszaküldeni  vagy Szolgáltató címen leadni.

7.12.    Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.13. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A

visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.14.    A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

7.15.  A  Szolgáltató  nem  köteles  a  Fogyasztó  részére  megtéríteni  azon  többletköltségeket,  amely  a  Szolgáltató  által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.16.  A  visszatérítést  Szolgáltató  mindaddig  visszatarthatja,  amíg  vissza  nem  kapta  az  áru(ka)t,  vagy  Fogyasztó bizonyítékot  nem  szolgáltatott  arra  vonatkozóan,  hogy  azokat  visszaküldte:  a  kettő  közül  a  korábbi  időpontot  kell figyelembe venni.

7.17.  Amennyiben  Fogyasztó  élni  szeretne  elállási  jogával,  annak  jelzését  megteheti  Szolgáltató  elérhetőségeinek valamelyikén  írásban  (akár  a  mellékelt  adatlap  segítségével),  telefonon,  vagy  akár  személyesen  is.  Postai  úton  írásban történő  jelzés  alkalmával  a  postára  adás  időpontját  vesszük  figyelembe,  telefonon  történő  jelzés  alkalmával  pedig  a telefonon  történő  jelzését.  A  megrendelt  terméket  postai  úton,  vagy  futárszolgálat  segítségével  juttathatja  vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

7.18. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet     itt  érhető el.

7.20.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el

7.21.    Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

7.22.    Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

7.24.    Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.24.1.  Amennyiben  a  Fogyasztó  élni  kíván  az  elállási  joggal,  úgy  köteles  az  elállási  szándékát  a  Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

7.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt  elküldi  elállási  nyilatkozatát.  Írásban  történő  elállás  esetén  elég  csak  az  elállási  nyilatkozatot  elküldeni  14  napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

7.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a

14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott  termék,  illetve  több  tételből  vagy  darabból  álló  termék  esetén  az  utoljára  kézbesített  tételnek  vagy  darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 1. SZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított  minőségi  követelményeknek.  Nem  teljesít  hibásan  a  kötelezett,  ha  a  jogosult  a  hibát  a  szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó  és  vállalkozás  közötti  szerződésben  semmis  az  a  kikötés,  amely  e  fejezetnek  a  kellékszavatosságra  és  a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Vállalkozásnak  minősülő  Felhasználó:  olyan  személy,  aki  a  szakmája,  önálló  foglalkozása  vagy  üzleti  tevékenysége körében jár el.

Kellékszavatosság

8.1.    Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó  a  Szolgáltató  hibás  teljesítése  esetén  a  Szolgáltatóval  szemben  kellékszavatossági  igényt  érvényesíthet  a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2.    Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve

ha  az  ezek  közül  a  Felhasználó  által  választott  igény  teljesítése  lehetetlen  vagy  a  vállalkozás  számára  más  igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3.    Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás és használt termék esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4.    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5.  Milyen  egyéb  feltétele  van  kellékszavatossági  jogai  érvényesítésének  (amennyiben  a  Felhasználó  fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől  számított  hat  hónap  eltelte  után  azonban  már  Felhasználó  köteles  bizonyítani,  hogy  a  Felhasználó  által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6.    Milyen esetben élhet fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó  dolog  (termék)  hibája  esetén  fogyasztó  –  választása  szerint  –  kellékszavatossági  vagy  termékszavatossági  igényt érvényesíthet.

8.7.    Milyen jogok illetik meg fogyasztót a termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8.    Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9.    Milyen határidőben érvényesítheti fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági   igényét   fogyasztó   a   termék   gyártó   általi   forgalomba   hozatalától   számított   két   éven   belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10.    Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén fogyasztónak kell bizonyítania.

8.11.    A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom  figyelmét,  hogy  ugyanazon  hiba  miatt  kellékszavatossági  és  termékszavatossági  igényt  egyszerre,  egymással párhuzamosan  nem  érvényesíthet.  Termékszavatossági  igényének  eredményes  érvényesítése  esetén  azonban  a  kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.12.    Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 1.     A      SZAVATOSSÁGI      IGÉNY      ESETÉN      TÖRTÉNŐ      ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

9.1.  Fogyasztó  és  vállalkozás  közötti  szerződésben  a  felek  megállapodása  a  rendelet  rendelkezéseitől  a  fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2.    A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3.    A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4.    A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5.    A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni,  álláspontjáról  –  az  igény  elutasítása  esetén  az  elutasítás  indokáról  és  a  békéltető  testülethez  fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8.    A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10.VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3.  Amennyiben  Szolgáltató  a  ÁSZF  alapján  megillető  jogát  nem  gyakorolja,  a  joggyakorlás  elmulasztása  nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4.    Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a  fogyasztóval  szemben  a  jelen  szerződésből  eredő  vitás  ügyekben  az  alperes  (fogyasztó)  belföldi  lakóhelye  szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

10.6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

10.7.  Szolgáltató  –  az  általa  elfogadott  fizetési  módok  tekintetében  –  nem  alkalmaz  eltérő  feltételeket  a  fizetési műveletre  a  Felhasználó  állampolgárságával,  lakóhelyével  vagy  letelepedési  helyével,  a  fizetési  számla  számlavezetési helyével,  a  pénzforgalmi  szolgáltató  letelepedési  helyével  vagy  a  készpénz-helyettesítő  fizetési  eszköz  Unión  belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

10.8.  Szolgáltató  megfelel  a  belső  piacon  belül  a  vevő  állampolgársága,  lakóhelye  vagy  letelepedési  helye  alapján történő  indokolatlan  területi  alapú  tartalomkorlátozással  és  a  megkülönböztetés  egyéb  formáival  szembeni  fellépésről, valamint  a  2006/2004/EK  és  az  (EU)  2017/2394  rendelet,  továbbá  a  2009/22/EK  irányelv  módosításáról  szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 1. PANASZKEZELÉS         RENDJE         (FOGYASZTÓNAK         MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem  ért  egyet,  vagy  a  panasz  azonnali  kivizsgálása  nem  lehetséges,  a  Szolgáltató  a  panaszról  és  az  azzal  kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3.  Az  írásbeli  panaszt  a  Szolgáltatást  30  napon  belül  írásban  megválaszolja.  A  panaszt  elutasító  álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4.  Tájékozatjuk,  hogy  a  panaszának  elutasítása  esetén  panaszával  hatósági  vagy  békéltető  testület  eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.5.    A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A  Fgytv.  45/A.  §  (1)-(3)  bekezdéseiben,  valamint  a  fogyasztóvédelmi  hatóság  kijelöléséről  szóló  387/2016.  (XII.  2.) Korm.        rendelet        alapján        általános        fogyasztóvédelmi        hatóságként        a        kormányhivatal        jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6.    A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.

 1. Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek) Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet Telefonszáma: (20) 373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)- 269-0703

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Holap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége  esetén  az  ügyben  döntést  hoz  a  fogyasztói  jogok  egyszerű,  gyors,  hatékony  és  költségkímélő érvényesítésének  biztosítása  érdekében.  A  békéltető  testület  a  fogyasztó  vagy  a  Szolgáltató  kérésére  tanácsot  ad  a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.10.  Szolgáltatót  a  békéltető  testületi  eljárásban  együttműködési  kötelezettség  terheli.  Ennek  keretében  köteles  a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11.  Amennyiben  a  fogyasztó  nem  fordul  békéltető  testülethez,  vagy  az  eljárás  nem  vezetett  eredményre,  úgy  a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 •   az eljáró bíróságot;
 •   a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 •   az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 •   azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 •   a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 1. SZERZŐI JOGOK

12.1. Miután a https://hanayurveda.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://hanayurveda.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése,  más  módon  való  felhasználása,  elektronikus  tárolása,  feldolgozása  és  értékesítése  a  Szolgáltató  írásos hozzájárulása nélkül.

12.2.    A https://hanayurveda.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3.. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a https://hanayurveda.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói  azonosítók  és  jelszavak  tisztességtelen  módon  történő  létesítése;  bármely  olyan  alkalmazás  használata, amellyel a https://hanayurveda.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5. A https://hanayurveda.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a

Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 1. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://hanayurveda.com/adatvedelem

Budapest, 2020. november 01.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám): Kendi Hana E.V., 1138 Budapest, Visegrádi u. 38/b. 

Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől: 

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve: 

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén): 

Dátum: 2020.november 2.

  14.   EGYÉNI FELELŐSSÉG VÁLLALÁS ÉS FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Kendi Hana nem orvos, gyógyszerész, pszichológus, dietetikus, vagy egészségügyi dolgozó. Hana nem nyújt orvosi, pszichológiai, vagy más egészségügyi tanácsot, vagy kezelést, se nem állapít meg orvosi diagnózist, kezelést, nem ír fel gyógyszert vagy orvosságot. Hanával való kommunikáció nem helyettesíti a hivatalos orvosi tanácsadást.

Kendi Hana, vagy a hana.hu által megadott információk nem kezelnek, nem diagnosztizálnak semmilyen betegséget, kórt vagy rendellenességet, és ha bármilyen tünetet tapasztal, forduljon kezelőorvosához, vagy gyógyszerészéhez saját belátása szerint.

Ezen weblap használatával ön megérti, hogy a honlapon megadott információk nem helyettesítik az egészségügyi és orvosi ellátást, vagy hivatalos dietetikai tanácsadást. Ön megérti és beleegyezik abba, hogy felelősséget vállal a saját mentális és fizikai egészségéért, beleértve az étrendi és életmódbeli döntéseit és választásait. 

Ön beleegyezik, hogy saját belátása szerint kikéri orvosa véleményét, mielőtt elkezdene bármilyen programot, kezelést vagy abbahagyná szedni orvos által felírt gyógyszerét.

Ami a  honlapon, egyéni konzultáción, programokban, emailben  vagy közösségi média platformokon elhangzik, vagy olvasható nem számít orvosi tanácsnak, orvosi diagnózisnak, kezelésnek vagy orvosi receptnek. Hana által adott információk és tanácsok nem értelmezhetőek ígéretként, gyógymódként, se nem garantálnak eredményeket.